Nasze cele

Celem Towarzystwa są:
 1. Działania na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 2. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w sytuacjach trudnych.
 4. Przeciwdziałanie problemom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, ubóstwo itp.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
 7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 1. Skupianie ludzi zainteresowanych kulturą i sztuką.
 2. Organizowanie spotkań o problematyce społeczno – kulturalnej i naukowej, koncertów zjazdów, wystaw, wycieczek, konkursów i innych imprez kulturalnych.
 3. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji.
 4. Reprezentowanie społecznego ruchu kulturalnego wobec społeczeństwa i władz.
 5. Współdziałanie z instytucjami w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, kultury, sportu,środowiska naturalnego i krajobrazowego, rozwoju społeczno – gospodarczego.
 6. Upowszechnianie osiągnięć regionu.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 8. Tworzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych.